หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

       คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

ที่

ชื่อ-สกุล

จากหน่วยงาน

ตำแหน่ง

นางจุฑาพา   เม่นมิ่ง

-

ประธาน

นางสาวปัญจภรณ์   ไกรฤกษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พันจ่าเอกนิวัฒน์   จันทร์อุดม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีรยุทธ   ดีกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสราพันธ์   จินดาเจี่ย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เรือตรีโกมุท   ขวัญสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศราวุฒิ   ผดุงบุตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกมลวิภา  ไพโรจน์

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางนภาพร  ป้อมเอี่ยม

ผู้แทนข้าราชการครู

กรรมการผู้แทนครู

๑๐

นางสาวผลินภัทร  ถาวรชีพ

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

๑๑

นายธวัตร  นาคกล่ำ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

๑๒

นายพีระ เผือกวัฒนะ

ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๓

ท่านเจ้าคุณโสภณธรรมาภิรม

ผู้แทนพระภิกษุ

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

๑๔

พระใบฎีกาอำนวย  วาสุเทโว

ผู้แทนพระภิกษุ

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

๑๕

นายจิระพงศ์  ศุภศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ