หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

ภาพกิจกรรม

รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดโยธินประดิษฐ์ เข้ารับมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (ระดับประถมศึกษา) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวั...

อ่านต่อ.. »

ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7
วันที่ 11 กรกฏาคม 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ จาก สพฐ.ในการลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภ...

อ่านต่อ.. »

มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้ที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้ที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการป...

อ่านต่อ.. »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1   ...

อ่านต่อ.. »

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) https://drive.google.com/file/d/1IIAiJMmrqpo...

อ่านต่อ.. »

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ปีงบประมาณ 2565 https://drive.google.com/drive/folders/1TLfRg0FrEaY3y...

อ่านต่อ.. »

เผยแพร่ผลงาน

นวัตกรรม เป็นสุข Model
นวัตกรรม เป็นสุข Model 

อ่านต่อ.. »

นวัตกรรม 4 สร้าง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
นวัตกรรม 4 สร้าง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดย นายจิระพงศ์ ศุภศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »

นวัตกรรม อ.จ.ส.ค..(อ่านจับใจความสำคัญ)
นวัตกรรม อ.จ.ส.ค..(อ่านจับใจความสำคัญ) โดยนางชนาภา ลั่นซ้าย  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »

กิจกรรมบรูณาการจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกกับการเรียนการสอนทางไกล


ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

 


การเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังCOVID -19


SOLARS-CO YOTIN Model


สื่อการเรียนรู้วันงดสูบบุหรี่โลก


Leadership : ภาวะผู้นำ


Sa-leng 4.0 (ซาเล้ง 4.0) @โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ


โครงการสถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว  โดย ผอ.จิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (คู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเอกสารดาวน์โหลดของเว็บไซต์โรงเรียน)

 


คลังความรู้


คลังข้อสอบ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ