หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชม

       คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

ที่

ชื่อ-สกุล

จากหน่วยงาน

ตำแหน่ง

นางจุฑาพา   เม่นมิ่ง

-

ประธาน

นางสาวปัญจภรณ์   ไกรฤกษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พันจ่าเอกนิวัฒน์   จันทร์อุดม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีรยุทธ   ดีกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสราพันธ์   จินดาเจี่ย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เรือตรีโกมุท   ขวัญสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศราวุฒิ   ผดุงบุตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกมลวิภา  ไพโรจน์

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางนภาพร  ป้อมเอี่ยม

ผู้แทนข้าราชการครู

กรรมการผู้แทนครู

๑๐

นางสาวผลินภัทร  ถาวรชีพ

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

๑๑

นายธวัตร  นาคกล่ำ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

๑๒

นายพีระ เผือกวัฒนะ

ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๓

ท่านเจ้าคุณโสภณธรรมาภิรม

ผู้แทนพระภิกษุ

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

๑๔

พระใบฎีกาอำนวย  วาสุเทโว

ผู้แทนพระภิกษุ

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

๑๕

นายจิระพงศ์  ศุภศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมัครเรียนออนไลน์ 2563


ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ