หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชม

วิสัยทัศน์   ( Vision)                                                            

 “ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ยกระดับการศึกษาด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  มีความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี มีจิตสาธารณะ ดำรงชีวิติอย่างเป็นสุข ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มุ่งสู่สากล” โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกลไกสำคัญในการระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

พันธกิจ (MISSION)

๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง               

๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา รวมถึงความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                         

๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เข้าสู่คุณภาพระดับสากล       

๔. ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ     

๕. ส่งเสริมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้รู้จักดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมัครเรียนออนไลน์ 2563


ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ