หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ITA มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

         และความโปร่งใสในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการตาม​

         มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

        ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชม

วิสัยทัศน์   ( Vision)                                                            

 “ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ยกระดับการศึกษาด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  มีความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี มีจิตสาธารณะ ดำรงชีวิติอย่างเป็นสุข ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มุ่งสู่สากล” โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกลไกสำคัญในการระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

พันธกิจ (MISSION)

๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง               

๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา รวมถึงความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                         

๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เข้าสู่คุณภาพระดับสากล       

๔. ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ     

๕. ส่งเสริมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้รู้จักดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ