หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ITA มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

         และความโปร่งใสในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการตาม​

         มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

        ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชม


วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมาภิรม เจ้าอาวาสวัดโยธินประดิษฐ์ เจ้าคณะตำบลสำโรงใต้ ได้เป็นประธาน ในพิธีมอบใบประกาศการสอบธรรมศึกษาให้กับนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โดยมีรายละเอียดผลการสอบธรรมศึกษา ดังต่อไปนี้ ธรรมศึกษาชั้นตรี -นักเรียนเข้าร่วมสอบ จำนวน ๕๓ คน สอบผ่าน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๖ -คณะครูเข้าร่วมสอบ จำนวน ๘ คน สอบผ่าน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ธรรมศึกษาชั้นโท -นักเรียนเข้าร่วมสอบ จำนวน ๖๓ คน สอบผ่าน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๒ คณะครูเข้าร่วมสอบ จำนวน ๘ คน สอบผ่าน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ธรรมศึกษาชั้นเอก นักเรียนเข้าร่วมสอบ จำนวน ๒๒ คน สอบผ่าน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓ คณะครูเข้าร่วมสอบ จำนวน ๕ คน สอบผ่าน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมจำนวนนักเรียนและครู เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๑๕๙ คน มีผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก จำนวนทั้งสิ้น ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๓


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ