หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ.. »


เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ : มุ่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน " เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ  ...

อ่านต่อ.. »


ยินดีกับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น #ระดับเงิน#

ยินดีกับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น #ระดับเงิน# ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ การปิด-เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศจากทางโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง การปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศการปิด-เปิด ภาคเรียน

ประกาศการปิด-เปิด ภาคเรียน 

อ่านต่อ.. »


ประกาศ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ...

อ่านต่อ.. »


สารสัมพันธ์โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ฉบับเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2559

สารสัมพันธ์โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ฉบับเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2559

อ่านต่อ.. »


สารสัมพันธ์โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ฉบับเดือนตุลาคม 2559

สารสัมพันธ์โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ฉบับเดือนตุลาคม 2559

อ่านต่อ.. »


กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ