หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

นวัตกรรม พัฒนาการอ่าน และการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นวัตกรรม พัฒนาการอ่าน และการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยนางสาวรจนา  โพธิ์ทอง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง การใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง การใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยนางสาวราวรรณ  โมรา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้สื่อการสอนด้วย Powerpoint เรื่อง การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้สื่อการสอนด้วย Powerpoint เรื่อง การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยนางสาวพิำลลักษณ์ พลเยี่ยม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโย...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรม “สังคมรักการอ่าน”

นวัตกรรม “สังคมรักการอ่าน”  โดยนางสาวหัทยา วันนาพ่อ  ผู้ช่วยสอนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรมการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย

นวัตกรรมการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  สำหรับเด็กปฐมวัย โดยนางสาวสุวาลี  คณโททอง  คำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรม เติมเต็มความรู้ ทุกที่ทุกเวลา

นวัตกรรม เติมเต็มความรู้ ทุกที่ทุกเวลา  โดยนางสาวสมพร  บุษบา  พนักงานราชการ  ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรม การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการออกกำลังกายโดยการเคลื่อนไหวของร่างกาย

นวัตกรรม การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการออกกำลังกายโดยการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยนายจีระศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรม ผู้นำจิตอาสา สร้างคนดี พัฒนาสู่สังคม

นวัตกรรม ผู้นำจิตอาสา สร้างคนดี พัฒนาสู่สังคม

อ่านต่อ.. »


กระบวนการดำนินงานรูปแบบ MORE

ปลูกฝังคุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษาสีขาวโดยใช้รูปแบบ MORE  โดยผู้อำนวยการ จิระพงศ์  ศุภศรี ...

อ่านต่อ.. »


การประเมินโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง         การประเมินโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ