หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ITA มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

         และความโปร่งใสในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการตาม​

         มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

        ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนประชารัฐ

โรงเรียนประชารัฐ

อ่านต่อ.. »


เวียนเทียนวันมาฆบูชา 2563

เวียนเทียนวันมาฆบูชา 2563

อ่านต่อ.. »


ประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร   โดย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุมุทรปราการ  ...

อ่านต่อ.. »


กีฬาสี ภายใน ปีการศึกษา 2562

กีฬาสี ภายใน ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »


ประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน ประจำปี 2563

ประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน ประจำปี 2563

อ่านต่อ.. »


สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

นักเรียนสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »


คณะ ศน.ฝึกประสบการณ์ ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คณะ ศน.ฝึกประสบการณ์ ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อ่านต่อ.. »


รางวัลคุรุสดุดี

นายจิระพงศ์  ศุภศรี  ผู้อนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์   รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี  ประจำปี ๒๕๖๓ ...

อ่านต่อ.. »ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ