หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือภาคีเครือข่าย 1.สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2.การป้องกันการทุจริต(ตามโครงการโรงเรียนสุจริต) 3.สถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ และนางกฤติยา เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือภาคีเครือข่าย 1.สถา...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมการเปิดพจนานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยนางสาวจันทิมา สุขดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนางสาวณัฐฐาพร ราชภูมี หัว...

อ่านต่อ.. »


ประชุมครู ครั้งที่ 12/2565 การจัดงานวันไหว้ครูและวันสุนทรภู่

วันที่ 16 มิถุนายน 2565. นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เป็นประธานในการดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมรุ่งโรจน์ เพื่อปรึกษ...

อ่านต่อ.. »


ประเมินครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ให้การต้อนรับ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นางสาวคณาพร ค...

อ่านต่อ.. »


ติดตามกระบวนการคัดกรอง การรับรอง ตรวจสอบข้อมูลและการใช้จ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เข้ารับการติดตามกระบวนการคัดกรอง การรับรอง ตรวจสอบข้อมูลและการใช้จ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจ...

อ่านต่อ.. »


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565

อ่านต่อ.. »


ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 จากสำนักงานสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ตามมาตรการประกันความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ร่วมกันใส่บาตรแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการในทุกว...

อ่านต่อ.. »


เสริมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน ( Young Health Programme)

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธิประดิษฐ์ ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน ( Young Healt...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ