หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ITA มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

         และความโปร่งใสในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการตาม​

         มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

        ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสุจริต​

ปฎิญญาโรงเรียนสุจริต​

อ่านต่อ.. »


นิเทศติดตามก่อนเปิดภาคเรียน

นิเทศติดตามก่อนเปิดภาคเรียน  

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 https://photos.app.goo.gl/1umuF1FTkHx7kUvb7

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563  

อ่านต่อ.. »


การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

อ่านต่อ.. »


ประชุมทางไกลผ่าน Google Meet 3

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ และคณะครู ประชุมทางไกลผ่าน Google Meet ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนปู่เจ้าสมิงพราย เรื่องการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถา...

อ่านต่อ.. »


ติดตามการเรียนทางไกลของนักเรียน 4

ติดตามการเรียนทางไกลของนักเรียน https://photos.app.goo.gl/47dEyD1SbQM3ogwa6

อ่านต่อ.. »


ส่งมอบโต๊ะญี่ปุ่นให้นักเรียน

ส่งมอบโต๊ะญี่ปุ่นให้นักเรียน https://photos.app.goo.gl/BpvBt8PKZNzMZAkq7

อ่านต่อ.. »


รับมอบหน้ากากผ้าและโต๊ะญี่ปุ่น

รับมอบหน้ากากผ้าและโต๊ะญี่ปุ่น https://photos.app.goo.gl/fuMNxuakf5UAdSXm7

อ่านต่อ.. »


เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม/ปรับปรุงอาคารสถานที่

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม/ปรับปรุงอาคารสถานที่ https://photos.app.goo.gl/8PsmscmCzVg6vheu7

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ