หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ITA มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

         และความโปร่งใสในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการตาม​

         มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

        ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชม


สอนเสริม /O-NET / NT / RT ปีการศึกษา2563

สอนเสริม /O-NET / NT / RT ปีการศึกษา2563

อ่านต่อ.. »


รับเงินอาหารกลางวันและรับ-ส่งเอกสารใบงาน (ครั้งที่ 4)

รับเงินอาหารกลางวันและรับ-ส่งเอกสารใบงาน (ครั้งที่ 4)

อ่านต่อ.. »


ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะครู 4 ม.ค. 64

ประชุมคณะครู 4 ม.ค. 64

อ่านต่อ.. »


ประชุมเพื่อติดตามการสอน

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประชุมครูเพื่อติดตามผลการเรียนการสอนนักเรียน ด้วยระบบทางไกลและระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ...

อ่านต่อ.. »


วางแผนและดำเนินการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดการประชุมคณะครู เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ...

อ่านต่อ.. »


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา 2562

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมาภิรม เจ้าอาวาสวัดโยธินประดิ...

อ่านต่อ.. »


ผอ.แจกหน้ากากอนามัยและพูดคุยเรื่องมาตรการป้องกัน COVID

ผอ.แจกหน้ากากอนามัยและพูดคุยเรื่องมาตรการป้องกัน COVID

อ่านต่อ.. »


ร่วมพิธีเลื่อนสมณศักดิ์และอ่านประกาศตราตั้งเลื่อนสมณศักดิ์

ร่วมพิธีเลื่อนสมณศักดิ์และอ่านประกาศตราตั้งเลื่อนสมณศักดิ์

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ