หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นายจิระพงศ์ ศุภศรี

เข้ารับตำแหน่ง : 07 พฤศจิกายน 2557
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชม บำรุง

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสวัสดิ์ อ่อนอุทัย

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวบุญนาค จันทร์น้อย

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายเปรื่อง คงมณี

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายพิธาน ธรฤทธิ์

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายขวัญดี สิงห์ทอง

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางลัดดา รื่นเริง

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวิรัช วิทูรวิทย์ลักษณ์

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางอุษณีย์ ขำดวง

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2564

อนุบาล 2

อนุบาล 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ