หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม


5 กันยายน 2564 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ดำเนินการจ่ายเงิน ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าานการศึกษา ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 รายละ 2000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้เน้นมาตการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.แยกวันเวลามารับเงินตามช่วงชั้น 2.สวมแมสตลอดเวลา 3.นำปากกามาเอง 4.ล้างมือก่อนและหลังเซ็นเอกสาร 5.เว้นระยะห่าง 6.วัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน และมี ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินพร้อมกำชับเรื่องมาตรการป้องกันโรค และ การจ่ายเงินในวันนี้ผ่านไปอย่างเรียบ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี https://photos.app.goo.gl/boGjb2w1BFXrXKAe8


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ