หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ITA มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

         และความโปร่งใสในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการตาม​

         มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

        ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชม


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม  2563   โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563   ...

อ่านต่อ.. »


ร่วมงานวันเด็ก 2563 กับเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ร่วมงานวันเด็ก 2563 กับเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อ่านต่อ.. »


สอบ Pre o-net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

pre o-net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

อ่านต่อ.. »


รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 2/2562

รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 2/2562

อ่านต่อ.. »สุริยุปราคา บางส่วน

สุริยุปราคา บางส่วน

อ่านต่อ.. »


ประเมินสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร

ประเมินสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร 

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ